585-547-2912

imao s.r.o.
Kundratka 1944/17
Praha 8 - Libeò
180 00

IÈ(DIÈ): (CZ)27393046


Pár posledních prácí:

Tyto webové stránky jsou provozovány spoleèností imao s.r.o.,
se sídlem Kundratka 1944/17, Praha 8 - Libeò, IÈ: 273 93 046, zapsané v obchodním rejstøíku vedeného Mìstským soudem v Praze oddíl C, vložka 109741,
základní kapitál 200 000,-Kè

Vìcnì pøíslušným orgánem mimosoudního øešení spotøebitelských sporù je Èeská obchodní inspekce - internetová adresa www.coi.cz

Nedáváme souhlas k umisování jakýchkoliv kontaktních informací (e-mailových adres nebo telefonních kontaktù) na nás jako firmu tøetím stranám (informaèním nebo katalogovým portálùm apod.) mimo ty informace, které jsou volnì dostupné (z obchodního rejstøíku).